Paralimni

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στόχος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου («ΣΑΠ») με αυτή την Ειδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Ειδοποίηση») είναι η ενημέρωση του κοινού, δημοτών αλλά και όλων των φυσικών προσώπων («Υποκείμενα των Δεδομένων») αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το ΣΑΠ.

Έχοντας πάντοτε υπόψιν την ευθύνη που συνοδεύει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στόχος του ΣΑΠ είναι να εργαζόμαστε συνεχώς ώστε να διατηρούμε ένα σύστημα προστασίας δεδομένων το οποίο σέβεται την ιδιωτικότητα σύμφωνα με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ("ΓΚΠΔ" (GDPR)), του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου 125 (I) 2018, του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο Ν112(Ι)/2004, καθώς και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ΣΑΠ ενεργεί, στις πλείστες των περιπτώσεων, ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται.

Αλλαγές στην Ειδοποίηση
Αυτή η Ειδοποίηση αναθεωρείται και ενημερώνεται.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Προσωπικά Δεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο (φυσικό πρόσωπο) από τις οποίες το πρόσωπο αυτό μπορεί να αναγνωριστεί / προσδιοριστεί. Τα δεδομένα δεν θεωρούνται "προσωπικά" όταν αφαιρεθεί η ταυτότητα ή όλα τα προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία. Το ΣΑΠ ενδέχεται να επεξεργαστεί τις πιο κάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Στοιχεία ταυτότητας: Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, όνομα, επώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, τίτλο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων.
 • Στοιχεία υποστατικού/κατοικίας: Τίτλος ιδιοκτησίας/ενοικιαστήριο/πωλητήριο έγγραφο, λογαριασμός κοινής ωφέλειας (utility bill).
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση υποστατικού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου εργασίας και οικίας.
 • Στοιχεία πληρωμών και συναλλαγών: Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και κάρτας πληρωμής.
 • Τεχνικά δεδομένα: Διεύθυνση IP, τα δεδομένα σύνδεσης, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση της ζώνης ώρας και την τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις plug-in του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλες τεχνολογίες στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση την ιστοσελίδα
 • Δεδομένα ειδικής κατηγορίας, όπως: αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τυχόν παραχώρηση ελαφρύνσεων σε δυσπραγούντες και συνταξιούχους, όπως βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ασθένειας, ή βεβαιώσεις από Γραφείο Ευημερίας, Σύνταξη ή άλλο επίδομα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

Παρακάτω παραθέτουμε, συνοπτικά, τους σκοπούς επεξεργασίας και τις νομικές βάσεις στις οποίες στηριζόμαστε σε κάθε περίπτωση. Σημειώστε ότι τα προσωπικά δεδομένα δυνατόν να τύχουν επεξεργασίας στην βάση περισσοτέρων από μίας νομικής βάσης αναλόγως του συγκεκριμένου σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα.

Σκοπός / Δραστηριότητα Κατηγορίες Δεδομένων Νομική Βάση
Εξέταση και εγγραφή αίτησης για σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό Α) Στοιχεία ταυτότητας
Β) Στοιχεία επικοινωνίας
Γ) Στοιχεία υποστατικού/κατοικίας
Έννομη υποχρέωση
- Διαχείριση πληρωμών, και τελών
- Συλλογή και να ανάκτηση χρημάτων που οφείλονται σε εμάς
- Έκδοση φορολογίας
(Α) Στοιχεία ταυτότητας
Β) Στοιχεία επικοινωνίας
Γ) Στοιχεία υποστατικού/κατοικίας
Δ) Στοιχεία πληρωμών και συναλλαγών
Έννομη υποχρέωση
Έκδοση άδειας κατασκευής Α) Στοιχεία ταυτότητας
Β) Στοιχεία επικοινωνίας
Γ) Στοιχεία υποστατικού/κατοικίας
Έννομη υποχρέωση
Έγκριση σύνδεσης Α) Στοιχεία ταυτότητας
Β) Στοιχεία επικοινωνίας
Γ) Στοιχεία υποστατικού/κατοικίας
Έννομη υποχρέωση
Αίτηση παροχής ανακυκλωμένου νερού Α) Στοιχεία ταυτότητας
Β) Στοιχεία επικοινωνίας
Γ) Στοιχεία υποστατικού/κατοικίας
Έννομη υποχρέωση
Παροχή σχετικού περιεχομένου, υπηρεσίες πλοήγησης και εξυπηρέτησης μέσω της ιστοσελίδας. Α) Στοιχεία ταυτότητας
Β) Τεχνικά δεδομένα
Έννομη υποχρέωση
Έννομα συμφέροντα
Παραχώρηση ελαφρύνσεων σε δυσπραγούντες και συνταξιούχων Α) Στοιχεία ταυτότητας
Β) Στοιχεία επικοινωνίας
Γ) Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με Βεβαιώσεις από Γραφείο Ευημερίας (όπως πιστοποιητικό ασθένειας), σύνταξη ή άλλο επίδομα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Ρητή Συγκατάθεση
Σύστημα κλειστής παρακολούθησης (CCTV)   Έννομο συμφέρον
4. ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΩΝ

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς, εκτός αν κρίνεται απαραίτητο, αναλογικό και νόμιμο να επεξεργαστούν και για άλλους σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο σκοπός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τον αρχικό σκοπό, θα ενημερωθείτε σχετικά.

5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι πιθανόν να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα με τα οργανισμούς / επαγγελματίες /συμβούλους που αναφέρονται παρακάτω ή και άλλους, τους σκοπούς που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα.

 • Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, για την διεκπεραίωση εργασιών / διαδικασιών που αφορούν την παροχή ανακυκλωμένου νερού.
 • Τράπεζες, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, και Έφορο Φορολογίας για σκοπούς υπολογισμού,  έκδοσης, χρέωσης και πληρωμής φορολογίας.
 • Εξωτερικοί ελεγκτές και Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Σύμβουλοι πληροφορικής και ασφάλειας συστημάτων.
 • Νομικοί Συμβούλοι.

Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι υπεργολάβοι και οι συνεργάτες δεσμεύονται από μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, ενώ σέβονται τα προσωπικά δεδομένα και τα χειρίζονται με ασφάλεια σύμφωνα με το ΓΚΠΔ καθώς και οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο. Οι υπεργολάβοι που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του ΣΑΠ επιτρέπεται να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Επιπλέον, ενδέχεται να προκύπτει αναγκαιότητα δυνάμει συμβολαίου ή επιδίωξης έννομου συμφέροντος, ή νομικής υποχρέωσης ή υποχρέωση δυνάμει άλλων Κανονισμών/ Οδηγιών να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε δημόσιες αρχές, όπως τις φορολογικές αρχές και αστυνομία.

6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συνήθως δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκής Οικονομικής Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις  όπου η διαβίβαση δεδομένων είναι απαραίτητη αν προκύπτει νομική ή άλλως πως υποχρέωση να το πράξουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ και τις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα εξετάζουμε πάντοτε αν υπάρχουν οι κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με αυτές τις διαβιβάσεις και θα επιβεβαιώσουμε πως τα φυσικά πρόσωπα ενημερώνονται δεόντως.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να υιοθετούμε και να εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα φυσικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας. Επιπλέον, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τα καθήκοντα του τμήματος και τις εσωτερικές οδηγίες και διαδικασίες του ΣΑΠ.

8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξαιτίας της φύσης των διεργασιών του ΣΑΠ, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ΣΑΠ προκύπτει άμεσα, ή έμμεσα από την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με σειρά νομικών πλαισίων. Επομένως, διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι λογικά αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους  τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί, όπως μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, ρυθμιστικών, φορολογικών, λογιστικών ή άλλων απαιτήσεων. Το ΣΑΠ δύναται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση καταγγελίας ή αν υπάρχει πιθανότητα δικαστικών διαφορών με το υποκείμενο των δεδομένων.

Για να προσδιοριστεί η κατάλληλη περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζεται η ποσότητα, η φύση και η ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, το πιθανό ρίσκο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη αυτών, οι σκοποί για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και υπόκεινται τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία και αν το ΣΑΠ είναι σε θέση να επιτύχει τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα, και τις ισχύουσες νομικές, ρυθμιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες απαιτήσεις.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Ο Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δίνει σε εσάς - τα υποκείμενα των δεδομένων - συγκεκριμένα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Το υποκείμενο των δεδομένων επιτρέπεται να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, ιδίως όταν δεν υφίσταται πλέον ο σκοπός επεξεργασίας, δεν υπάρχει νομική βάση για επεξεργασία ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, π.χ. για σκοπούς επαλήθευσης της ακρίβειας των δεδομένων ή όταν υπάρχει αντίρρηση ως προς την επεξεργασία, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να συνεχιστεί η επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασία, ιδίως όταν στηριζόμαστε στα έννομα συμφέροντα του ΣΑΠ (ή τρίτων) για επεξεργασίες όμως που δεν αποτελούν μέρος της εκτέλεσης των καθηκόντων μας ως δημόσια αρχή.
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή λήψης δεδομένων τα οποία σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει στο ΣΑΠ, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, και δικαίωμα διαβίβασης σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
 • Δικαίωμα να μην υποβάλλονται τα δεδομένα σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. (το ΣΑΠ δεν εκτελεί τέτοιου είδους επεξεργασία αυτή τη στιγμή)
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σε περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίστηκε στη συγκατάθεση. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (commissioner@dataprotection.gov.cy).

Σημειώστε ότι αυτά τα δικαιώματα ισχύουν μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις, δεν είναι απόλυτα και υπόκεινται σε διάφορες εξαιρέσεις. Τα δικαιώματα εφαρμόζονται αναλόγως της νομικής βάσης στην οποία βασίζεται το ΣΑΠ σε κάθε περίπτωση.

Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα έγκυρα αιτήματα εντός τριάντα (30) ημερών. Είναι δυνατόν να παραταθεί αυτή η περίοδος, αλλά όχι περισσότερο από δύο επιπλέον μήνες, εάν η αίτηση είναι πολύ περίπλοκη ή μεγάλη. Προτού απαντήσουμε σε αίτημα, ίσως χρειαστεί να ζητηθεί από το υποκείμενο δεδομένων/αιτητή να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Πρόκειται για ένα μέτρο ασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων δεν αποκαλύπτονται σε μη-εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλέφωνο: +357 23 811200     

Email: info@psb.org.cy